شنبه 18 مرداد 1399   16:53:04
دوشنبه 18 مرداد 1395

شرکت گاز
استان سمنان


مرداد ماه 1383

 


بسمه تعالی

اساسنامه
شرکت گاز استان سمنان
(سهامی خاص)


فصل اول – کلیات و سرمایه

ماده 1- نام شرکت:


نام شرکت " شرکت گاز استان سمنان"(سهامی خاص) است که طبق بند ب ماده (6) قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران بعنوان شرکت فرعی شرکت ملی گاز ایران تشکیل می شود و از این پس در این اساسنامه اختصاراً " شرکت" نامیده می شود.


ماده 2- مرکز شرکت:

مرکز اصلی شرکت سمنان است.
شرکت باتصویب مجمع عمومی خود میتواند برای انجام عملیات و وظایف مقرر در ماده (5) این اساسنامه شعب یا دفاتر و نمایندگیهائی در داخل و یا خارج از کشور تأسیس نماید.ماده 3- مدت شرکت:

مدت شرکت نامحدود است.

ماده 4- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت یکصد میلیون ریال(000/000/100) منقسم بک یک هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام بوده که تماماً پرداخت گردیده است.
سهام شرکت کلاً متعلق به شرکت ملی گاز ایران می باشد. شرکت می تواند برحسب پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش یا کاهش دهد.

فصل دوم- موضوع، حقوق و اختیارات شرکت

ماده 5- موضوع شرکت:


 الف) دریافت،توزیع،خرید و فروش و حق العمل کاری گاز طبیعی با رعایت مقررات و قوانین مربوطه.
ب) حفظ، نگهداری و اداره عملیات مربوط به خطوط انتقال فرعی، شبکه های تغذیه و توزیع گاز، ایستگاههای تقلیل فشار، ایستگاههای اندازه گیری، ایستگاههای حفاظت از زنگ و سایر تأسیسات و ابنیه مرتبط با فعالیتهای شرکت.
ج) ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی ، فروش گاز بر اساس قرارداد و اهتمام در ارتقاء کیفیت خدمات قبل و بعد از فروش به مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی.
د) مطالعات فنی،مهندسی اقتصادی و طراحی و اجرای طرحهای گازرسانی و ایجاد و احداث تأسیسات و ابنیه لازم جهت نیل به اهداف شرکت حسب برنامه های مصوب.
هـ) اهتمام لازم در نهادینه سازی نظام پژوهشی و ایجاد تحکیم رابطه با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور دستیابی به نوآوریهای علمی و فرآوری و متناسباً پیاده سازی آنها در رفع نیازهای شرکت.
و- هرگونه اقدام دیگر مرتبط با صنعت گاز با موافقت مجمع عمومی.   

ماده 6- حقوق و اختیارات شرکت:

بمنظور تحقق اهداف و انجام عملیات و فعالیتهای مذکور در ماده (5) این اساسنامه شرکت با رعایت قوانین و مقررات کشور دارای حقوق و اختیارات لازم از جمله در موارد مشروحه زیر می باشد:

الف) انعقاد قراردادهای خدمات و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با مؤسسات و اشخاص واجد صلاحیت علمی،فنی، مالی و دارای توان اجرائی در مواردی که انجام عملیات و خدمات مذکور در ماده (5) ایجاب نماید، طبق قوانین و مقررات مربوطه.
ب) خرید، فروش، اجاره، استیجاره، رهن و تحصیل و تملک و استفاده از اموال منقول و غیرمنقول و همچنین پیش بینی، سفارش ، تهیه و تدارک کلیه اقلام مورد نیاز از داخل و خارج و تکمیل و تعمیر انواع تأسیسات و تجهیزات مربوط به شرکت جهت نیل به اهداف با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
ج- انعقاد قرارداد خرید گاز طبیعی از هر عرضه کننده مجاز و عقد قرارداد فروش با متقاضیان استفاده از گاز طبیعی.
د) گرفتن اعتبار یا وام و پرداخت وام و اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور تأمین احتیاجات و اجرای مقاصد شرکت با رعایت قوانین مربوطه پس از تصویب مجمع عمومی.
هـ) سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع و شرکتها و مؤسساتی که فعالیت آنها به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد براساس ضوابط مربوطه و تصویب مجمع عمومی.
و) شرکت میتواند در مواردیکه مقتضی بداند برخی از عملیات خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث به مورد اجراء بگذارد.
ز) تحصیل و تملک اراضی مورد نیاز برای عملیات جاری و توسعه های بعدی شرکت با رعایت مقررات قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران و سایر قوانین  موضوعه.
ح) تحصیلب و تملک و واگذاری حق استفاده و ثبت پروانه های اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاری، اختراعات، طرحها و روشهای مورد نیاز برای انجام عملیات مندرج در موضوع شرکت.
ط) ایجاد شرکتهای فرعی و وابسته و شعب و نمایندگیها و یا انحلال آنها پس از تصویب مجمع عمومی.
ی) شرکت از کلیه مزایا و معافیتهائی که بموجب قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران برای شرکتهای فرعی مقرر است برخوردار می باشد.

ک) شرکت مجاز است نسبت به فروش کالای اسقاط، مازاد و اختصاصی که در اختیار دارد حسب مقررات و ضوابط مربوط اقدام نماید.
ل) خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال سهام مزبور طبق قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب مجمع عمومی.
م) برنامه ریزی جهت جذب نیروی انسانی بمنظور تأمین و تجهیز احتیاجات شرکت و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و کارآموزی کارکنان جهت ارتقاء سطح اطلاعات علمی، تخصصی، فنی و اجرائی آنها و اعزام کارکنان به مأموریتهای اداری و آموزشی و اعطای پاداش و تشویق کراکنان حسب کارآئی آنان طبق مقررات مربوط.
ن) اعمال هرگونه حقوق و اختیاراتی که مجمع عمومی شرکت طبق مقررات این اساسنامه به آن تفویض نماید.

فصل سوم – ارکان شرکت

ماده 7- ارکان شرکت

شرکت دارای ارکان ز یر می باشد:
مجمع عمومی
هیأت مدیره و مدیرعامل
بازرس

ماده 8- مجمع عمومی

الف)نمایندگی صاحب سهام شرکت در مجمع عمومی با هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران  می باشد.
ب) ریاست جلسات مجمع عمومی بر عهده رئیس هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران و در غیاب ایشان با مدیرعامل شرکت مذکور خواهد بود.
ج) مجمع عمومی عادی در نیمه اول خرداد ماه هر سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی سال گذشته شرکت و گزارش مدیران و بازرس و تا مهرماه همان سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آینده تشکیل میگردد و تا موقعی که نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه می یابد.
تبصره: علاوه بر موارد مذکور در بالا ممکن است موضوعات دیگری نیز بنابه پیشنهاد رئیس نائب رئیس هیأت مدیره و یا شرکت و یا طبق نظر ریاست مجمع عمومی در دستور مذاکرات مجمع قرار گیرد.
د) مجمع عمومی را میتوان در هر موقع از سال بنابه تصمیم رئیس مجمع عمومی و یا به درخواست هیأت مدیره یا بازرس شرکت بطور فوق العاده دعوت نمود.
هـ) دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده از طرف رئیس هیأت مدیره بعمل می آید. در صورتیکه رئیس هیإت مدیره اقدام به دعوت مجمع عمومی ننماید بازرس اقدام به دعوت مجمع عمومی خواهد نمود.
و) اعضای هیأت مدیره و بازرس شرکت میتوانند به دعوت رئیس مجمع بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند.
ز) حد نصاب برای تشکیل جلسات مجمع عمومی و اعتبار تصمیمات آن طبق مقررات قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران در مورد جلسات هیأت مدیره آن می باشد.
ح) دبیر(منشی) مجمع عمومی توسط مجمع عمومی انتخاب میگردد.
ط) صورتجلسه مجمع عمومی پس از تصویب باید به امضاء رئیس و سایر اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی برسد ویک نسخه آن در مرکز شرکت در پرونده مخصوص نگهداری شود.

ماده 9- وظایف مجمع عمومی

وظایف مجمع عمومی عادی بقرار زیر است:
الف) رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی سال گذشته باتوجه به گزارش سالیانه هیأت مدیره و گزارش بازرس، گزارش سالیانه هیإت مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه همراه با دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع در اختیار کلیه اعضاء مجمع عمومی قرار گیرد.
ب) بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجه های جاری و سرمایه ای شرکت، بودجه پیشنهادی باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه از طرف هیــــأت مدیره یامدیرعامل شرکت همراه با دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع در اختیار کلیه اعضاء مجمع عمومی قرار گیرد.
ج) اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت وام اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور تأمین احتیاجات و مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
د) انتخاب،عزل و قبول استعفای مدیرعامل و سایر اعضاء هیأت مدیره.
هـ) انتخاب بازرس با رعایت قوانین جاری کشور.
و) تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس.
ز) اخد تصمیم برای ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات کشور.
ح) تعیین خط مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت.
ط) تصویب نمودار کلی سازمان شرکت.
ی) اخد تصمیم در خصوص ایجاد اندوخته های احتیاطی مورد نیاز شرکت و اجازه استفاده از ذخائر عمومی شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره.
ک) اخد تصمیم در خصوص پیشنهادات هیأت مدیره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهای مشارکت و خرید و فروش سهام شرکتهای دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ل) بررسی پیشنهادات واصله در مورد تعدیل تعرفه های گاز طبیعی و تصویب و یا عندالزوم کسب مجوز از مراجع ذیربط.
م) تصویب فروش اموال غیرمنقول.
ن) اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:
الف) تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه و افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
ب) اجازه تأسیس شرکتهای فرعی و وابسته و شعب و نمایندگیها و یا برچیدن آنها در داخل و خارج از کشور.
ج) انحلال و یا ادغام شرکت.

ماده 10- هیأت مدیره

الف) هیأت مدیره از 3 یا 5 عضو اصلی تشکیل می شود که یک نفر از آنان رئیس یکنفر نایب رئیس هیأت مدیره خواهند بود. مدیرعامل از بین اعضای اصلی انتخاب می شود. مجمع عمومی می تواند حداکثر دو نفر دیگر را نیز بعنوان اعضای علی البدل انتخاب نماید. تا به دعوت رئیس جلسه هیأت مدیره در غیاب اعضای اصلی بجای آنان در جلسات هیأت مدیره انجام وظیفه نمایند. رئیس هیأت مدیره،مدیرعامل و سایر اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره بنابه تصمیم مجمع عمومی منصوب میگردند.
ب) مدیرعامل و سایر اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به این سمت انتخاب می شوند و در پایان مدت عضویت هیأت مدیره تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
ج) در پایان مدت عضویت هیأت مدیره و تا وقتیکه هیأت مدیره جدید انتخاتب نشده است اعضای هیأت مدیره با اختیارات قبلی خود به خدمت ادامه خواهند داد.

ماده 11- جلسات و تصمیمات هیأت مدیره

الف) جلسات هیأت مدیره به دعوت و حضور رئیس هیأت مدیره و در غیاب ایشان توسط نایب رئیس هیأت مدیره و یا به پیشنهاد دو نفر از اعضاء هیأت مدیره تشکیل می شود.
ب) جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل 3 نفر از اعضاء اصلی و علی البدل رسمیت       می یابد و تصمیمات با سه رأی موافق جلسه قابل اجراء می باشد.
ج) اعضاء علی البدل در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهند نمود و در غیاب هر یک از اعضاء اصلی یکی از اعضاء علی البدل به دعوت رئیس جلسه بجای عضو غائب دارای حق رأی می باشد.
د) تصمیمات هیأت مدیره و خلاصه مذاکرات آن پس از تصویب به امضای حاضرین در جلسه خواهد رسید و توسط یکی از کارکنان واجد صلاحیت شرکت که بعنوان دبیر به پیشنهاد مدیرعامل توسط هیأت مدیره ثبت میگردد وبه امضای مدیرعامل و دبیر هیأت مدیره میرسد.

ماده 12- وظایف و اختیارات هیأت مدیره


هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای همه گونه اختیار برای اداره امور شرکت و انجام وظائف مربوط به موضوع شرکت می باشد. اختیارات و وظایف هیأت مدیره از جمله شامل موارد مشروحه زیر است:
الف) اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
ب) رسیدگی و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش هیأت مدیره برای تقدیم به مجمع عمومی.
ج) رسیدگی به بودجه تفصیلی شرکت و اصلاح بودجه و اعتبارات به پیشنهاد مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف مجمع عمومی به هیأت مدیره تفویض شده باشد.
د) تهیه برنامة عملیات و فصول و ارقام کلی وبودجه جاری و سرمایه ای شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی جهت تصویب .
هـ) اخذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادها طبق مقررات مربوط به معاملات شرکت.
و) بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و وام جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.
ز) اخد تصمیم نسبت به کلیه طرحها و برنامه ها و هرگونه اقدام دیگری که برای انجام علمیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.
ح) اخد تصمیم درباره کلیه پیشنهادات هریک از اعضای هیئت مدیره که برای حفظ حقوق و منافع شرکت لازم و در صلاحیت هیأت مدیره باشد.
خ) اخذ تصمیم برای ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش با رعایت قوانین و مقررات کشور.
د) مشارکت و اهتمام در تهیه و تنظیم مقررات و استانداردهای فنی وایمنی و لزوم رعایت ضوابط و استانداردها در کلیه زمینه های بهره برداری، نگهداری تأسیسات و فراهم آوردن شرایط مناسب و لازم جهت استفاده بهینه و منطقی از گاز طبیعی.
ذ) مراقبت و اهتمام لازم برای توسعه و پیشرفت فعالیتهای موضوعه شرکت از لحاظ علمی،فنی و اقتصادی و کوشش در افزایش استفاده از روشهای پیشرفته در طراحی، ساخت واجراء طرحهای توسعه ای.
ر) اهتمام و کوشش بمنظور ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصی نیروی انسانی در جهت توسعه امر فعالیتهای موضوعه شرکت و افزایش بهره وری نیروی انسانی.
ط) کوشش در اداره امور شرکت بر مبنای بنگاههای اقثصادی، بهینه سازی و بهره وری مناسب از امکانات و منابع و برقراری نظامهای حسابداری صنعتی.

ماده 13- وظائف و اختیارات مدیرعامل

- مدیرعامل بعنوان بالاترین مقام اجرائی شرکت مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام و تمام است و نمایندگان شرکت در مقابل کلیه مقامات قضائی و کشوری و لشکری و مؤسسات و اشخاص با حق توکیل غیر دارد.
مدیرعامل میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرائی خود را به هریک از اعضای هیأت مدیره و رؤسای قسمتهای شرکت به مسئولیت خود تفویض کند تا ادارة عملیات مختلف شرکت را که باین طریق به آنها محول میگردد زیر نظر مستقیم وی برعهده گیرند. اختیارات و وظائف مدیرعامل شامل موارد زیر نیز می باشد:
الف) استخدام، نصب، عزل، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق العاده های کارکنان و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و آئین نامه های مربوط.
ب) بازکردن حساب و پرداخت و دریافت وجوئه نزد بانکها و مؤسسات مالی کشور طبق قوانین و مقررات جاری کشور، در این موارد با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای عالی رتبه شرکت ترجیحاً مدیرمالی عمل خواهد شد. مدیرعامل می تواند حق امضای خود را به هریک از کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نمایند.
ذ) مراقبت و اهتمام لازم برای توسعه و پیشرفت فعالیتهای موضوعه شرکت از لحاظ علمی،فنی و اقتصادی و کوشش در افزایش استفاده از روشهای پیشرفته در طراحی، ساخت واجراء طرحهای توسعه ای.
ر) اهتمام و کوشش بمنظور ارتقاء سطح دانش و معلومات تخصصی نیروی انسانی در جهت توسعه امر فعالیتهای موضوعه شرکت و افزایش بهره وری نیروی انسانی.
ط) کوشش در اداره امور شرکت بر مبنای بنگاههای اقثصادی، بهینه سازی و بهره وری مناسب از امکانات و منابع و برقراری نظامهای حسابداری صنعتی.

ماده 13- وظائف و اختیارات مدیرعامل

- مدیرعامل بعنوان بالاترین مقام اجرائی شرکت مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام و تمام است و نمایندگان شرکت در مقابل کلیه مقامات قضائی و کشوری و لشکری و مؤسسات و اشخاص با حق توکیل غیر دارد.
مدیرعامل میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرائی خود را به هریک از اعضای هیأت مدیره و رؤسای قسمتهای شرکت به مسئولیت خود تفویض کند تا ادارة عملیات مختلف شرکت را که باین طریق به آنها محول میگردد زیر نظر مستقیم وی برعهده گیرند. اختیارات و وظائف مدیرعامل شامل موارد زیر نیز می باشد:
الف) استخدام، نصب، عزل، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق العاده های کارکنان و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق مقررات و آئین نامه های مربوط.
ب) بازکردن حساب و پرداخت و دریافت وجوئه نزد بانکها و مؤسسات مالی کشور طبق قوانین و مقررات جاری کشور، در این موارد با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای عالی رتبه شرکت ترجیحاً مدیرمالی عمل خواهد شد. مدیرعامل می تواند حق امضای خود را به هریک از کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نمایند.
ج ) تعیین امضاهای مجاز و تعهد آور برای شرکت
د ) تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتهای واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و سازمان کلی شرکت
هـ ) اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب و نمایندگیها و موسسات تابعه شرکت .

ماده 14 – حق امضاء

الف) کلیه قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره که بر حسب مورد از طرف هیات مدیره تعیین خواهد شد ، معتبر میباشد . مدیرعامل و عضو صاحب امضاء هر یک میتوانند حق امضای خود را به کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود پس از اطلاع هیات مدیره واگذار نمایند .
ب ) مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری و مالی و پرسنلی و جاری غیر بند ( الف ) فوق شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضاء دارند صادر میشود . مدیرعامل میتواند حق امضاء خود را به تشخیص و مسئولیت خود به کارکنان شرکت واگذار نماید .
ج ) نوع قرارداد و اسناد و مکاتبات و اوراقی که طبق بند ( الف ) و بند ( ب ) این ماده باید به امضاء برسد بموجب مقررات و دستورالعملهائی که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید تعیین و مشخص خواهد شد .

ماده 15 – بازرس

بازرس قانونی شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور انتخاب خواهد شد .

ماده 16- وظایف بازرس

وظایف بازرس به قرار زیر میباشد :
الف ) تطبیق عملیات شرکت با برنامه و بودجه مصوب
ب ) رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آنها با دفاتر شرکت و تهیه گزارش عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی . گزارش مزبور باید لااقل بیست ( 20 ) روز قبل از جلسه مجمع عمومی که در خرداد ماه هر سال تشکیل میشود نسخه ای به رئیس هیات مدیره و نسخه دیگری به مدیرعامل تسلیم شود که به ضمیمه گزارش هیات مدیره با ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی تقدیم گردد .
ج ) مطالعه گزارش سالیانه هیات مدیره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن .
د ) بازرس موظف است در هر مورد که لازم باشد مراتب را به هیات مدیره و مجمع عمومی کتباً گزارش دهد .

ماده 17- حدود اختیارات بازرس

الف ) بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای شرکت را دارد .
ب ) بازرس میتواند نظریات خود را به رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل اطلاع دهد و از مدیرعامل بخواهد اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی بگذارد .
ج ) اجرای وظایف بازرس که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچوجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد .

فصل چهارم – ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده 18 – سال مالی

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع میشود و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد و کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته میشود . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیات مدیره باید لااقل سی ( 30 ) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به بازرسیان تسلیم شود.
ماده 19 – ترازنامه
در ترازنامه اقلام دارائی شرکت به های خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور میشود . مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه احتساب میگردد . اقلام سوخت شده نباید جزو دارائی شرکت منظور شود .
ماده 20 – استهلاک ، ذخیره عمومی و اندوخته ها
میزان استهلاک نسبت به انواع دارائیهای شرکت همچنین میزان ذخیره عمومی و اندوخته های دیگر شرکت تابع مقررات قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران خواهد بود .

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده 21 – مقررات و آئین نامه های شرکت و تامین رفاه کارکنان آن
الف ) شرکت طبق قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران از کلیه مزایا و معافیتهائی که در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مقرر گردیده است برخوردار میباشد .
ب ) معاملات و قراردادهای شرکت به موجب آئین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط انجام می شود .
ج ) آئین نامه ها و مقررات اداری ، استخدامی ، باز نشستگی و پس انداز ، مالی ، فنی مهندسی ، حسابداری و حسابرسی و معاملات و سایر ائین نامه ها و مقررات شرکت ملی گاز ایران در شرکت لازم الاجراء است . در مواردی که برای حسن انجام امور شرکت آئین   نامه ها و مقررات خاصی مورد نیاز باشد و یا آئین نامه ها و مقررات شرکت ملی گاز ایران قابل انطباق با احتیاجات شرکت نباشد هیات مدیره می تواند موضوع را بررسی و پیشنهادات لازم را جهت اخذ تصمیم به مجمع عمومی تقدیم نماید .
د ) شرکت در تهیه مسکن و تامین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفریحات سالم کارکنان خود و کمکهای اجتماعی به آنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث اهتمام بعمل خواهد آورد .
ماده 22- موارد پیش بینی نشده
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده طبق قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران یا قانون تجارت و اصلاحیه های آن عمل خواهد شد .
ماده 23- تصویب اساسنامه
این اساسنامه که مشتمل بر (23 ) ماده و (1 ) تبصره می باشد در  تاریخ 8/6/77 در اولین جلسه مجمع عمومی شرکت به تصویب رسیده است .

خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما