چهارشنبه 2 بهمن 1398   11:39:19
دوشنبه 18 مرداد 1395

متقاضی محترم : این برگ به عنوان  راهنما برای اتخاذتصمیم مناسب جنابعالی قبل ازهرگونه اقدام

بوده ومطالعه آن ودقت در مطالب ارائه شده  میتواند  دراتخاذتصمیم برای جنابعالی مفیدباشد. 


مراحل اشتراک پذیری:

1- ارائه درخواست

- درخواست باید شامل موارد ذیل باشد.

الف) اعلام میزان حداکثرمصرف ساعتی که توسط مراجع ذیصلاح تعیین شده ومصارف آینده نیزدرآن لحاظ شده باشد.به

دلیل آنکه ظرفیت خالی احتمالی خطوط به متقاضیان دیگرواگذارخواهدشد، لذا تغییردر میزان مصرف منوط به بررسی دوباره
 
بوده واغلب امکان پذیر نخواهد بود.

ب) آدرس دقیق وکروکی محل به همراه شناسه ملی شرکت و شماره تماس متقاضی.

ج) اعلام نظر متقاضی در خصوص اجرای شبکه زیرساخت و تهیه و نصب ایستگاه توسط شرکت یا خود متقاضی.

تذکر:

• بررسی تقاضاوتامین نیاز واحدهای صنعتی ومتقاضیان داخل شهرکهای صنعتی توسط متولیان شهرک صنعتی(شرکت

شهرکهای صنعتی / سازمان همیاری شهرداریها)صورت گرفته ودرصورت تقاضای متولی، این شرکت آمادگی اجرای

زیرساختهای موردنیازرادرقالب انعقادقراردادخواهدداشت .

• در صورتیکه اجرای شبکه زیرساخت وتهیه ونصب ایستگاه توسط شرکت گازاستان صورت گیرد، زمان تحویل گاز 18 ماه
 
طول خواهدکشید، ولی در صورتیکه اجرای شبکه زیرساخت وتهیه ونصب ایستگاه توسط متقاضی صورت گیرد، 3ماه پس
 
از اتمام کارهای اجرایی توسط متقاضی ، گاز تحویل خواهدشد.

• در برخی موارد شرکت گازاستان امکان تهیه و تحویل ایستگاه را به متقاضی  خواهدداشت . این موضوع قبل از تنظیم

پیمان فروش گاز طبیعی بایست  مشخص شده که اعلام هزینه به متقاضی بر این اساس صورت پذیرد. لازم به ذکراست

برگشت هرگونه وجه و اسناد مالی پس از دریافت ، امکان پذیر نخواهد بود.

• یادداشت وارائه شماره نامه ثبت شده متقاضی درشرکت گازاستان ، درپیگیری های بعدی ومراجعات باعث تسهیل

درکارها خواهدشد.

2- دریافت ابلاغیه


پس از بررسی تقاضای متقاضی ،چنانچه امکان تامین نیاز متقاضی وجودداشته باشد، برای آگاهی بهترمتقاضی ازشرایط

وهزینه های تامین گاز، ابلاغیه صادر می گردد. مدت اعتبار ابلاغیه دو ماه بوده و به هیچ وجه قابل تمدید و بررسی مجدد
 
نخواهد بود. درصورت عدم امکان تامین نیاز متقاضی ، پاسخ لازم به متقاضی ارسال خواهدشد.

مبالغ قابل پرداخت که درابلاغیه درج می گردد ، شامل موارد ذیل است:

الف- هزینه برقراری انشعاب که هزینه های حق اشتراک و ایستگاه درآن لحاظ شده است.

ب- هزینه اجرای شبکه زیرساخت.

ج-مالیات بر ارزش افزوده

تذکر:

• چنانچه طی مدت اعتبارابلاغیه هیچگونه اقدامی ازسوی متقاضی برای انعقادپیمان فروش صورت نگیرد ، این ابلاغیه
 
ازدرجه اعتبارساقط شده و هرگونه تقاضای بعدی متقاضی همانند تقاضای جدید(ارائه درخواست به شرکت گاز)موردبررسی قرارمی گیرد.

• در صورت اجرای شبکه زیرساخت و تهیه و نصب ایستگاه توسط مشترک، تنها حق اشتراک از متقاضی دریافت می گردد.
 
بنابراین پیشنهادمی گرددقبل از پرداخت هزینه ها و تنظیم پیمان ، متقاضی تصمیم قطعی خودراتخاذ نماید. زیرا پس از
 
پرداخت هزینه ،هیچ گونه وجهی قابل استردادنبوده  و مفاد پیمان نیزقابل تغییر نخواهد بود.

• متقاضی موظف است جهت دریافت ابلاغیه بصورت حضوری به شرکت گاز استان ، واحد هماهنگی فروش مراجعه نماید.
 
امکان فاکس یا ارسال ابلاغیه وجود ندارد.

3-  ارائه مدارک لازم به همراه فیش واریزی مبالغ مذکور در ابلاغیه به واحد حسابداری فروش خدمات مالی.


 همراه داشتن اصل آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت هنگام ارائه مدرک  به واحدحسابداری فروش شرکت گاز الزامی است.

4-  تنظیم و عقد پیمان فروش گاز طبیعی


پس از پرداخت هزینه هاتوسط متقاضی وارائه مدارک موردنیاز، پیمان فروش گازطبیعی تنظیم شده وبرای امضاء مشترک آماده می گردد. برای
 
اطلاع از زمان تنظیم وآماده شدن پیمان فروش برای انعقاد، لازم است با واحدهماهنگی وفروش شرکت گازاستان باشماره

تماس 4-4455841-0231  هماهنگی صورت گیرد.

  نام نظر    
   
  پست الكترونيك  
   
  وب سایت  
   
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
   
     

نظرات
نام نظر    
 
پست الكترونيك    
 
وب سایت  
 
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

 
 
خانه | بازگشت |

زیرپورتال استان سمنان
مجری سایت : شرکت سیگما